באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
אלומה ישראל כללי כתב התחייבות אלומה
כתב התחייבות החזר השתתפות עצמית וכיסויים נוספים

כתב התחייבות
לכיסוי החזר תשלום דמי השתתפות עצמית
לשוכרי רכב פרטי או מסחרי במשקל עד 3.5 טון

על פי כתב זה מתחייבת אלומה תיירות בע"מ (להלן: "אלומה") כלפי הלקוח ששמו צוין במפורש בנספח (להלן: "הלקוח") כדלקמן:
כי הנה מבוטחת בשירביט חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המבטח") בפוליסת ביטוח המכסה את כל הכיסויים והסיכונים המכוסים במסגרת כתב התחייבות זה.
כי בקרות מקרה כמפורט להלן בכתב ההתחייבות יהיה הלקוח זכאי לקבל תשלום מהמבטח עד לסכומים המרביים הנקובים בכתב ההתחייבות להלן.

פרק 1 - הגדרות

א. תקופת ההתחייבות - התקופה הקצרה מבין אלה:
1. התקופה המצוינת בנספח.
2. תקופה רצופה המתחילה במועד בו קיבל הלקוח לידיו את הרכב השכור בחו"ל מחברת ההשכרה בחו"ל ועד למועד החזרת הרכב השכור לחברת ההשכרה.
3. התקופה הקצובה להשכרת הרכב בלבד בהתאם למצוין בחוזה ההשכרה.
באם בתום תקופת הכיסוי, שכר הלקוח רכב לתקופה נוספת, לא יהיה ללקוח כיסוי על פי כתב ההתחייבות, אלא אם שב ורכש במפורש מאלומה את הכיסוי לתקופה נוספת.
ב. ישראל -
שטחי מדינת ישראל, לרבות השטחים שבשליטת צה"ל ושטחים המוחזקים על ידי הרשות הפלשתינית.
ג. חו"ל - כל מקום מחוץ לישראל.
ד. חוזה השכרה - חוזה בין הלקוח לבין חברת השכרת רכב בחו"ל.
ה. השתתפות עצמית - הוצאות שיחולו על הלקוח בהתאם לחוזה ההשכרה בכפוף לתנאי הפוליסה.
ו. הנספח - המסמך המצורף לכתב ההתחייבות והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו הכולל את מספר כתב ההתחייבות, תקופת ההתחייבות, הסכום לתשלום ופרטים עיקריים של הלקוח והכיסוי לפי כתב התחייבות זה.
ז. החזר תשלום - סכום שישולם באמצעות המבטח ללקוח בקרות מקרה המכוסה במסגרת כתב התחייבות זה ובכפוף לתנאיו.
ח. אירו - מטבע האיחוד האירופי.
ט. רכב - רכב פרטי או מסחרי, במשקל עד 3.5 טון, השכור בחו"ל.

 פרק 2 - החזר השתתפות עצמית בהתאם לחוזה השכרה

הכיסויים בפרק זה יהיו בתוקף רק אם צוינו במפורש בנספח.

1. מקרה המכוסה בכתב ההתחייבות
נזק תאונתי שאירע לרכב, לרבות גניבתו, בהיותו שכור על ידי הלקוח באמצעות חברת השכרה מורשית בארץ או בחו"ל לשימושו בחו"ל, או נזק תאונתי לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בחו"ל ואשר אירעו במהלך תקופת הכיסוי כמפורט בנספח.
2. הכיסוי וסכום ההתחייבות
בקרות מקרה המכוסה בכתב ההתחייבות תשפה אלומה באמצעות המבטח את הלקוח בגין דמי ההשתתפות העצמית בהן נשא הלקוח, או עליו לשאת, בהתאם לנקוב בחוזה ההשכרה ועד לסכום מרבי של 2,000 יורו.
3. אלומה תישא באחריות ובתשלום דמי השתתפות עצמית באמצעות המבטח על פי כתב ההתחייבות לכל חוזה השכרה.
4. כיסוי זה תקף בכפוף לסייגים המפורטים בפרק 5 להלן.


פרק 3 - החזר בגין חיובים על נזקים המוחרגים בחוזה השכרה

מוסכם ומוצהר כי הכיסויים בפרק זה יהיו בתוקף רק אם צוינו במפורש בנספח.

5. מקרה המכוסה בכתב ההתחייבות
אובדן או נזק כתוצאה מאחד המקרים המפורטים להלן, שנגרמו במהלך תקופת הכיסוי המוגדרת בנספח, בהיות הרכב שכור על ידי הלקוח לשימוש בחו"ל, באמצעות חברת השכרה מורשית בארץ או בחו"ל:
א. נזק לצמיגי הרכב.
ב. נזק לשמשות הרכב ולמראות הרכב (זגוגיות בלבד).
ג. אובדן מפתחות הרכב.
ד. נזק למצמד הרכב ולמצבר הרכב כתוצאה משימוש שגוי ברכב.
ה. נזק למרכב התחתון של הרכב בתנאי שהנסיעה בוצעה בדרך סלולה בלבד.
6. הכיסוי וסכום ההתחייבות
בקרות מקרה המכוסה בכתב ההתחייבות תשפה אלומה את הלקוח באמצעות המבטח, בגין הוצאות ששילם לחברת ההשכרה בגין נזקים המוחרגים על פי הסכמי ההשכרה וכמפורט בסעיף 5 לעיל ועד לסכום מרבי של 1,200 יורו לכל מקרה המכוסה בכתב ההתחייבות.
7. כיסוי זה תקף בכפוף לסייגים המפורטים בפרק 5 להלן.

פרק 4 - תנאים כלליים

8. הצהרת והתחייבות אלומה
שירביט חברה לביטוח בע"מ היא הכתובת לטיפול בפניות ולתשלום ההחזרים במקרה בו יבקש הלקוח לממש כתב התחייבות זה.

9. תשלום עבור כתב ההתחייבות
כתב התחייבות זה יהיה בתוקף רק לאחר תשלום הלקוח מראש עבור כל תקופת הכיסוי.
 
10. עם קרות מקרה המזכה את הלקוח במימוש כתב ההתחייבות, תסתיים תקופת הכיסוי על פי כתב ההתחייבות.
11. הכיסוי לפי כתב ההתחייבות הוא שיפוי עבור שימוש ברכב אחד בלבד בתקופת השכירות הנתונה.
12. הכיסוי הניתן על פי כתב השירות כפוף להתקיים כל התנאים הבאים במצטבר:
א. בקרות מקרה המכוסה בכתב האחריות היה ברשות הלקוח, או מי שנוהג ברכב בהתאם לתנאי חוזה ההשכרה, רישיון נהיגה תקף ומתאים לסוג הרכב בישראל ובמדינה בה אירע המקרה.
ב. הרכב שימש רק למטרות חברתיות ופרטיות ובהתאם לחוזה ההשכרה.
ג. גיל הלקוח או הנוהג ברכב אינו עולה על 85 שנה ואינו מתחת לגיל 21 שנה בעת מקרה המכוסה לפי כתב ההתחייבות.
13. מימוש כתב ההתחייבות
א. תביעה למימוש כתב ההתחייבות יש להגיש ל-"שירביט חברה לביטוח בע"מ" מיד לאחר היוודע על קרות האירוע.
ב. התביעה תוגש על גבי טופס התביעה בצירוף המסמכים המפורטים בטופס.
ג. יש למסור ל"שירביט", תוך זמן סביר ממועד דרישתה, מידע ומסמכים נוספים שביקשה או סייע לה להשיגם.
ד. תוך 14 ימים ממועד קבלת המידע והמסמכים אצל שירביט, ישולמו ללקוח התגמולים בשקלים, לפי השער היציג של הדולר או של היורו במועד התשלום.
14. ביטוח בחברות אחרות
א. בוטחו הסיכונים המכוסים על פי כתב ההתחייבות, כולם או מקצתם, אצל יותר ממבטח או נותן שירות אחד לתקופות חופפות, על הלקוח להודיע על כך לאלומה בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.
ב. היה הלקוח זכאי לכיסוי הסיכונים המכוסים על פי כתב ההתחייבות, במלואם או בחלקם, מאת מבטח אחר או על-ידי ביטוח או כיסוי אחר, תהא אלומה אחראית כלפי הלקוח, יחד ולחוד עם המבטח האחר, לגבי סכום הביטוח או הכיסוי החופף. המבטחים ונותני השירותים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם, לפי היחס שבין סכומי הביטוח.
15. תחלוף
הייתה ללקוח בשל מקרה המכוסה לפי כתב ההתחייבות גם זכות שיפוי או פיצוי כלפי צד שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, תעבור זכות זו לאלומה.

16. ביטול כתב ההתחייבות
א. לא שילם הלקוח עבור כתב ההתחייבות במלואו או בחלקו, תהיה רשאית אלומה לבטל את כתב ההתחייבות.
ב. בוטל כתב ההתחייבות על ידי הלקוח, לפני יציאתו לחו"ל, יוחזרו לו דמי כתב ההתחייבות במלואם.

פרק 5 - סייגים לכל פרקי כתב ההתחייבות

17. כתב ההתחייבות לא מכסה:
א. שימוש ברכב פרטי או מסחרי במשקל מעל 3.5 טון.
ב. מקרה שנגרם או הושפע, במישרין או בעקיפין, מסיבה קרובה או רחוקה, על ידי, או בקשר עם:
1. שימוש ברכב למטרות תחרות מכל סוג.
2. שימוש באופנוע, קטנוע, אופניים עם מנוע עזר, או טרקטורון.
3. שימוש ברכב על ידי נהג שלא היה מורשה לנהוג בו או בניגוד לאמור בחוזה ההשכרה.
4. נהיגה בדרכים לא סלולות.
5. רעידת אדמה, התפוצצות וולקנית, בקוע גרעיני, היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי.
6. מלחמה, פעולת אויב, מהפכה, מרד, פרעות, חבלה, שביתה או פעולה בלתי חוקית.
7. התאבדות או ניסיון התאבדות, הפרעות נפשיות, חבלה של הלקוח בעצמו ובמתכוון או חבלה של הנהג בעצמו ובמתכוון, העמדת עצמו בסכנה (להוציא סיכון עצמי לשם הצלת חיים), נהיגה תחת השפעת אלכוהול או שימוש בסמים (למעט סמים שנצרכו על פי הוראות רופא לצורך טיפול רפואי שאינו טיפול לשם גמילה מסמים).
8. אובדן או נזק שנגרמו על ידי הלקוח או מי מטעמו בזדון, או עקב מעשה פלילי של הלקוח או מי מטעמו.